Sisältö

Yhteistyö viranomaisten kanssa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen

Tapahtuman ja osallistujien profiili

Tapahtuma-alueen erityispiirteet ja tapahtuman rakenteiden turvallisuus

Poikkeustilanteisiin varautuminen

Yleisön liikkuminen ja pelastustiet


 

Yhteistyö viranomaisten kanssa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen

1. Ennen tapahtumaa järjestetään ennakkopalaveri, jossa keskeiset toimijat ovat paikalla.

Lisätietoja
Vähintään pelastustoimen, poliisin, ensihoidon, tapahtumajärjestäjän sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavan toimijan edustajat paikalla.

2. Tapahtuman jälkeen järjestettävä tapahtumajärjestäjän ja viranomaisten yhteinen palautetilaisuus on sovittu.

Lisätietoja
Käydään läpi tapahtuman yleiskulku turvallisuuden kannalta, tapahtuman turvallisuusorganisaation toimet, viranomaisten tehtävämäärät sekä onnistumiset ja kehittämisen kohteet kaikkien osallisten toiminnassa.

3. Tiedonkulku tapahtumajärjestäjän ja viranomaisten välillä on turvattu tapahtuman aikana päivittäisillä tilannekatsauksilla, joissa keskeiset toimijat ovat paikalla. Tilannekatsaus voidaan pitää myös etäyhteyksillä tai muulla sovitulla tavalla.

Lisätietoja
Vähintään pelastustoimen, poliisin, ensihoidon sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavan toimijan edustajat paikalla.

4. Korkeariskisiin massatapahtumiin perustetaan tilannekeskus, johon sijoittuvat pelastustoimen, poliisin, ensihoidon sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavan tahon tilannejohto.

Lisätietoja
Tilannekeskuksen perustaminen vahvistaa tilannekuvan ylläpitoa sekä toimijoiden välistä kommunikaatiota.

5. Tapahtuman aikaisten tilanteiden johtaminen ja komentoketju tulee suunnitella ennakkoon huomioiden viranomaisten todellinen valmius ottaa tilanne johtoonsa.

Lisätietoja
Suunnitteluun osallistetaan kaikki keskeiset viranomaistoimijat sekä tapahtumajärjestäjä.

6. Etenkin suurissa ja korkeariskisissä tapahtumissa tapahtumajärjestäjän ja viranomaisten operatiivisten resurssien välinen viestiliikenne on suunniteltu ennakkoon.

Lisätietoja
Jos tapahtumajärjestäjällä tai tapahtuman turvallisuusorganisaatiolla on käytettävissään VIRVE-verkko, on viranomaisyhteistyön puheryhmät määritetty ennakkoon ja saatettu kaikkien toimijoiden tietoon.

Tapahtuman ja osallistujien profiili


7. Tapahtuman luonne ja osallistujien profiili vaikuttavat erittäin paljon tapahtuman riskitasoon. Selvitä tarkasti oman tapahtumasi osalta nämä tiedot. Tarkemman riskinarvion voit tehdä Turvallisen tapahtuman työkalulla.

Lisätietoja

Tapahtuman riskiä lisäävät esimerkiksi seuraavat tekijät:

  • Tapahtuma on esimerkiksi musiikkifestivaali, mielenosoitus, poliittinen tapahtuma tai muu tapahtuma, jossa voidaan ajatella tapahtuvan järjestyshäiriöitä tai muuta riskikäyttäytymistä.
  • Tapahtuma järjestetään illalla tai viikonloppuna ja on loppuunmyyty.
  • Tapahtumapaikan lämpötila on hyvin kylmä tai kuuma.

Tapahtuman osallistujien aiheuttamaa riskiä kasvattavat esimerkiksi seuraavat tekijät:

  • Suuri osa osallistujista on nuoria aikuisia tai
  • Suuri osa osallistujista on yli 65-vuotiaita tai
  • Suuri osa osallistujista on alle 10-vuotiaita.
  • Osallistujien alkoholin/huumaavien aineiden käyttötavat

8. Tapahtuman järjestäjä vastaa järjestyksen säilymisestä tapahtumassa. Tarvittaessa tapahtumaan järjestetään järjestyksenvalvonta.

Lisätietoja
Järjestyksenvalvojien määrä on riittävä ja heille on annettu perehdytys tapahtumaan ja tehtäväänsä. Lisätietoja saat Poliisin sivuilta tai paikalliselta poliisilaitokselta.

9. Tapahtumajärjestäjänä vastaat myös tapahtumayleisön turvallisuudesta tapahtuman aikana. Viranomaiset voivat vaatia ensiapupäivystyksen järjestämistä, mutta vapaaehtoinen ensiapupäivystyksen järjestäminen osoittaa tapahtumakävijöille järjestäjän huomioivan kävijöiden tapahtuman aikaisen turvallisuuden myös tältä osalta.

  Lisätietoja
Ensiapuhenkilöstön määrä ja osaaminen suhteutetaan tapahtuman luonteeseen ja osallistujamäärään. Pienissä tapahtumissa vapaaehtoisten toteuttama ensiapupäivystys voi olla riittävää. Suuriin tai korkeariskisiin massatapahtumiin varataan suhteellisesti enemmän ensiapuhenkilöstöä ja panostetaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jonka on todettu vähentävän julkisille palveluille aiheutuvaa kuormitusta.

Suomessa viranomaisten yhteisenä periaatteena on, että tapahtumajärjestäjä hoitaa järjestyksenvalvonnan, ensiaputoimet ja muun turvallisuuden ylläpidon tapahtuma-alueellaan. Viranomaiset tukevat tätä toimintaa ja vastaavat esimerkiksi henkeä uhkaavien tilanteiden ensihoidosta, onnettomuuksien sammutus- ja raivaustyöstä sekä poikkeuksellisten väkivallantekojen, esimerkiksi pommi- tai terrori-isku, hoidosta.

Lisätietoja saat täyttäessäsi Turvallisen tapahtuman työkalun.

10. Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus suorittaa tapahtuman aikaista turvallisuusvalvontaa. Pelastusviranomainen voi tehdä tarkastuksen ennen tapahtumaa, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Usein suuremmissa yleisötapahtumissa viranomaisten operatiivisesta toiminnasta vastaavat tahot vierailevat tapahtumapaikalla ennen tapahtuman alkua tai tapahtuman aikana.

Lisätietoja
Tapahtumajärjestäjän omavalvonta tapahtuman aikana kattaa vähintään poistumisreitit ja pelastustiet, järjestyksenvalvonnan ja ensiavun sekä sähkö-, laite- ja rakenneturvallisuuden.

11. Tapahtumajärjestäjä on suunnitellut yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi mm. kiellettyjen esineiden ja kielletyn toiminnan osalta.

Lisätietoja
Yleisötilaisuuksissa yksiselitteisesti kiellettyjä esineitä ovat mm. terä- ja ampuma-aseet. Poliisi voi kieltää myös päihdyttävien aineiden hallussapidon tapahtumassa. (Kokoontumislaki 23 §)

12. Tapahtumajärjestäjä on suunnitellut yleisölle ohjeet toiminnasta onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Lisätietoja
Onnettomuus- ja vaaratilanteessa käytettävien evakuointireittien avaaminen ja/tai opasteet ovat kunnossa. Tiedottaminen onnettomuus- ja vaaratilanteessa on suunniteltu, ja siinä käytetään hyväksi tapahtuman esimerkiksi tapahtuman äänentoistolaitteistoa, televisioita tai muita näyttölaitteita sekä henkilökuntaa.

13. Oheispalvelut (kuten myynti-, pysäköinti- ja majoitusjärjestelyt ja juomaveden jakelu) ovat eritelty yksityiskohtaisesti riskeineen ja ohjeistuksineen pelastussuunnitelmassa.

Tapahtuma-alueen erityispiirteet ja tapahtuman rakenteiden turvallisuus

14. Huomioi tapahtuman riskinarviossa tapahtuma-alueen läheisyydessä sijaitseva teollisuus tai muut kohteet, joissa tapahtuva suuronnettomuus voi aiheuttaa tapahtuma-alueen evakuoinnin tarpeen.

Lisätietoja
  Selvitä, sijaitseeko tapahtuma-alueen lähellä esimerkiksi teollisuutta, varastoalueita tai ydinlaitoksia, joissa käytetään tai säilytetään suuria määriä vaaraa aiheuttavia aineita. Kuvaa turvallisuussuunnitelmassa varautuminen näiden aiheuttamiin erityisiin riskeihin, erityisesti tapahtumapaikan evakuoinnin suhteen.

15. Vesistöjen tuomat riskit on huomioitava varautumisessa. Vesistö (meri, järvi, joki) asettaa tapahtumajärjestäjälle lisävaatimuksia pintapelastus- ja muuhun vesitoimintavalmiuteen liittyen tapahtuman sijainnista riippuen.

Lisätietoja
Meri- ja järvipelastuksen osalta vastuuviranomainen on Rajavartiolaitos tai pelastuslaitos.

Pintapelastus-, vene- ja muita vesiturvallisuuden palveluita voi tiedustella paikallisilta  meri- tai järvipelastusyhdistyksiltä tai sopimuspalokunnilta (VPK).

Erityisen hankalassa vesiympäristössä, esimerkiksi merellä tai saaressa järjestettävän tapahtuman järjestäjälle voidaan asettaa erityisvelvoitteita esimerkiksi potilasevakuoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta tai ensihoidon kuljetusvalmiudesta tapahtumapaikalle. Tiedotus erityisjärjestelyistä kaikille viranomaisille on erityisesti varmistettava.

16. Viranomaisten tavoittamisviiveet on huomioitu tapahtumajärjestäjän omatoimisessa varautumisessa.

Lisätietoja
Tapahtumajärjestäjältä voidaan edellyttää esimerkiksi potilaiden evakuointivalmiutta maastosta tms. ja ensiapuvalmiudelle sekä -varustukselle voidaan asettaa lisävaatimuksia.

17. Rakenteiden kestävyys, mitoitukset ja tuulirajan ylittyessä tapahtuva toiminta ovat kirjattu pelastussuunnitelmaan. Tilapäisiin rakenteisiin mahdollisesti vaadittavien lupien tarve on selvitetty kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Lisätietoja
Tarkkaile sääennusteita koko tapahtuman ajan, erityisesti tuulenpuuskien osalta. Lisätietoja myrskypuuskien vaikutuksista saat Ilmatieteenlaitoksen sivulta

18. Varmista tilojen riittävyys tapahtumaan kuvaamalla turvallisuussuunnitelmassa, miten paikka soveltuu tapahtumaan ja kuinka pinta-ala on suhteutettu arvioituun osallistujamäärään.

Lisätietoja
Sisätiloissa yleisökapasiteetin määrittää tapahtumapaikan rakennusluvassa määritelty suurin sallittu henkilömäärä.

Ulkotapahtumissa tapahtumapaikan kapasiteetti voidaan määrittää esimerkiksi Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohjeen mukaan.

Katso myös Tukesin kalvosarja suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuudesta saadaksesi lisätietoa yleisötiheydestä sekä yleisöpaineen ja yleisönvirtausten ohjaamisesta.

19. Sähkö- ja laiteturvallisuuteen, vaarallisiin kemikaaleihin (polttonesteet, nestekaasut tms.) sekä pyrotekniikkaan liittyvät järjestelyt tarvittavine lupineen ja ilmoituksineen on kirjattu pelastussuunnitelmaan.

20. Teknologiaan ja tieto- ja kännykkäliikenteen kapasiteettiin liittyvät riskit on huomioitu laatimalla suunnitelma viestiliikenteen häiriöiden varalle.

Lisätietoja
Jos tapahtumapaikan kännykkäverkko ei ole suunniteltu suuria ihmismassoja varten, voi se tukkeutua tapahtuman aikana. Jopa hätänumeroon soittaminen voi olla mahdotonta. Tapahtuma-alueelle voidaan pystyttää ylimääräisiä tukiasemia tietoliikennekatkosten varalle. Varmista, että varasuunnitelma kriittisen viestiliikenteen turvaamiseksi verkon häiriötilanteissa on laadittu.

21. Dronejen eli miehittämättömien pienten ilma-alusten mahdolliseen käyttöön tapahtuma-alueella on varauduttu.

Lisätietoja
Jos tapahtuma halutaan kuvata ilmasta ja se edellyttää dronen käyttöä, noudatetaan Traficomin turvallisen lennättämisen ohjeita sekä Tukesin ohjeita sisätilalennätyksestä. Drone-lennättäjän on rekisteröidyttävä ja suoritettava teoriakoe.

Ihmisjoukon päällä dronen lennättäminen on lähtökohtaisesti kielletty. Suuren yleisötilaisuuden takia voidaan perustaa väliaikainen ilmailun kielto- tai rajoitusalue, jos on odotettavissa tapahtumaa häiritsevää lentotoimintaa. Tarvittaessa tapahtumajärjestäjä tai viranomainen hakee rajoitusta Traficomilta. Tapahtuman aikana havaittavista lentolaitteista ilmoitetaan poliisille.

22. Tapahtuman turvallisuuden suunnittelussa on huomioitu myös tapahtuman rakentaminen ja purkaminen.
Lisätietoja
Rakentamis- ja purkuvaiheen riskit on arvioitu ja niihin on varauduttu pelastussuunnitelmassa kuvattavalla tavalla.

Poikkeustilanteisiin varautuminen

23. Poikkeuksellisiin sääoloihin on valmistauduttu kuvaamalla tapahtumajärjestäjän varautuminen tapahtuman keskeyttämiseen vaarallisten sääolosuhteiden vuoksi.

Lisätietoja
Ota riskien arvioinnissa huomioon myös poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttama onnettomuusriski.

24. Massatapahtuman turvallisuuden suunnittelussa on huomioitu varautuminen väkivaltaiseen sabotaasiin tai sen uhkaan (pommiuhka, terrorismi / häiriintyneen ihmisen tekemä isku).

Lisätietoja
Poikkeuksellinen tilanne on viranomaisjohtoinen. Muista arvioida myös pienempien väkivallantekojen riski ja suunnitella varautuminen.

25. Massatapahtumaan on tehty tarvittaessa suunnitelma suuronnettomuuden varalle.

Lisätietoja
Suuronnettomuussuunnittelu ja -varautuminen ovat viranomaistehtäviä, mutta ota tapahtumajärjestäjänä huomioon suuronnettomuuksien mahdollisuus tapahtumassa tai sen läheisyydessä ja keskustele varautumisesta viranomaisten kanssa. Tapahtumajärjestäjän suuronnettomuussuunnittelu kulkee yhdessä evakuointisuunnittelun kanssa. 

26. Tapahtumajärjestäjä on suunnitellut tapahtuman keskeyttämiseen ja siihen varautumiseen liittyvät järjestelyt.

Lisätietoja
Pelastussuunnitelmassa on kuvattu, missä tilanteissa tapahtuma keskeytetään, miten tapahtuman evakuointia ennakoidaan ja miten tapahtuman keskeyttämiseen ja evakuointiin on ennalta varauduttu. Kuvauksesta käy ilmi toiminta keskeytys- ja evakuointitilanteissa sekä niistä viestiminen tapahtuman osallistujille.

Yleisön liikkuminen ja pelastustiet

27. Yleisömassan liikkumisen ja hallinnan osalta yleisömassan saapuminen ja poistuminen toteutetaan jouhevasti. Liikkumiseen varattavien alueiden mittojen reunaehdot määräytyvät poistumisturvallisuuden kautta.

Lisätietoja
Katso Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kalvosarja yleisö- ja tapahtumaturvallisuudesta.

28. Aitojen sijoittelu väkijoukon liikkeiden hallitsemiseksi alueen sisällä on suunniteltu.

Lisätietoja
Suunnittelussa on huomioitu, miten paineaitoja käytetään puristumisen välttämiseksi ja miten alueen aitoja tarvittaessa avataan, jos väkimassa lähtee pakenemaan alueelta. Katso myös Tukesin kalvosarja suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuudesta.
29. Poistumisjärjestelyissä on huomioitu riittävä poistumisleveys suurimman oletettavan henkilömäärän mukaan ja poistumistiet on suunniteltu monelle suunnalle.

30. Viranomaisten pääsy tapahtuma-alueelle on turvattu järjestämällä oikein mitoitetut pelastustiet monelta suunnalta.

Lisätietoja
Jos pelastusteitä on muuten vaikeaa järjestää, voidaan tapahtuma-alueelle sijoitetut väliaikaiset aitarakenteet suunnitella tarvittaessa avattavaksi pelastusajoneuvojen pääsyn turvaamiseksi. Pelastusteiden auki pitäminen tulee olla huomioituna etenkin yleisön pakkautuessa poistumisteille (tapahtuman päättyminen / evakuointi).
31. Jos tapahtuma-alueelle ei ole mahdollista järjestää pelastusteitä monelta suunnalta, pelastustie voi kulkea yleisön läpi, mikä tulee huomioida tapahtumajärjestäjän resursseissa pitää käytettävät pelastustiet auki.

32. Tapahtuma-alueelle saapumiseen ja poistumiseen liittyen eri kulkuvälineet ja vaihtoehtoiset reitit on kartoitettu ja opastettu.

Lisätietoja
Ennakoi yleisön liikkuminen tapahtuma-alueelle ja alueelta pois esimerkiksi suunnittelemalla eri tavoin liikkuvan yleisön väylät erillisesti ja turvallisesti onnettomuuksien välttämiseksi (jalankulkijat, pyöräilijät, autoilijat, bussit jne.). Varaa lisää joukkoliikennekapasiteettia ennakoituihin ruuhkahuippuihin. Opasta yksityisautojen pysäköinti riittävän tilavalle alueelle ja varaa alueelle riittävästi liikenteenohjaajia.

Huomioi aina hälytysajoneuvojen esteetön liikkuminen yleisömassasta huolimatta!