Tämä sivu on nimensä mukaisesti tarkoitettu pelastus- ja muiden viranomaisten suunnittelun tueksi massatapahtumaan varauduttaessa. Sivu sisältää kuitenkin myös tapahtumajärjestäjän kannalta hyödyllisiä huomioita, joilla tapahtumajärjestäjä voi tukea viranomaistoimintaa massatapahtuman aikana.

Sisältö

Palvelutason ylläpito

Tapahtuma-alue, tapahtuman luonne & viranomaisyhteistyö

Poikkeustilanteet

Kokemusten hyödyntäminen

 

Palvelutason ylläpito

1. Viranomaiset ovat varautuneet massatapahtumiin, joissa ei ole varsinaista järjestäjää lisäämällä operatiivisia resursseja (esim. yleiset kansanjuhlat, koulujen päättyminen).

Ok

2. Palvelutason varmistamiseksi massatapahtuman aikana tehdään sidosryhmäyhteistyötä ja tarvittaessa nostetaan viranomaisten omaa valmiutta.

Ok

Lisätietoja
Sopimuspalokuntien käytön vaikutukset viranomaisten operatiiviseen toimintaan huomioidaan, omaa valmiutta kohotetaan perustamalla lisäyksikköjä tai valmistautumalla muulla tavoin.
3. Massatapahtumien lisäämä kuormitus tapahtuma-alueen ulkopuolella huomioidaan viranomaisten operatiivisten resurssien suunnittelussa.

Ok

Lisätietoja
Esimerkiksi ensihoitopalvelu varautuu tehtävämäärän kasvuun perustamalla lisäyksikköjä, vaikkei niitä sijoitettaisi itse tapahtuma-alueelle.
4. Viranomaisverkon toimivuus ja kantavuus on huomioitu suunnittelussa.

Ok

Lisätietoja
Tarvittaessa tapahtuma-alueelle tai sen lähistölle sijoitetaan ylimääräisiä tukiasemia verkon häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

Tapahtuma-alue, tapahtuman luonne & viranomaisyhteistyö

1. Vesistöjen tuomat riskit on huomioitu varautumisessa kohottamalla tarvittaessa viranomaisten kykyä ja valmiutta vesialueilla operointiin.

Ok

Lisätietoja
Tarvittaessa voidaan sijoittaa omaa aluskalustoa tapahtuma-alueelle tai sen läheisyyteen, ensihoito voi yhteistyön turvin sijoittaa omaa operatiivista resurssiaan vesialueille etupainotteisesti. Yhteistyö Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisen meri-/järvipelastusorganisaation kanssa on suunniteltu.
2. Tieto suurista yleisötapahtumista on välitetty myös Hätäkeskukselle.

Ok

Poikkeustilanteet

1. Poikkeuksellisiin sääoloihin on varauduttu valmiutena nostaa viranomaisten operatiivisia resursseja.

Ok

2. Viranomaisilla on suunnitelma massatapahtumaan kohdistuvan väkivaltaisen sabotaasin (terrorismi / häiriintyneen ihmisen tekemä isku) tai sen uhan varalle.

Ok

3. Viranomaisilla on suunnitelma massatapahtumaan liittyvän suuronnettomuuden varalle.

Ok

4. VIP-henkilöiden osallistuminen on huomioitu varautumisessa.

Ok

Lisätietoja
Valtionjohtajien tai muiden vastaavien merkkihenkilöiden osallistuminen tapahtumaan lisää tapahtumaan kohdistuvaa väkivaltaisen sabotaasin uhkaa.

Kokemusten hyödyntäminen

1. Edellisvuosien tilastoja ja dataa on hyödynnetty mahdollisten viranomaisten operatiivisten lisäresurssien suunnittelussa osana massatapahtumiin varautumista.

Ok

Lisätietoja
Toistuvista massatapahtumista kerätään systemaattisesti dataa tehtävä- ja potilasmääristä, jota hyödynnetään seuraavaan tapahtumaan varauduttaessa.
2. Aiempia kansallisia kokemuksia massatapahtumista kartoitetaan kollegojen kanssa ja kansainvälisiä kokemuksia hyödynnetään oppimalla ulkomailla sattuneista massatapahtumien onnettomuustilanteista.

Ok

Lisätietoja
Massatapahtumista julkaistavaa tutkimusta seurataan aktiivisesti ja uutta tutkimustietoa sovelletaan omiin tarpeisiin.